§ 85

  • ""
I Center City udfører 26 § 85 medarbejdere støtte til borgere som bor i bofællesskaber, solistboliger eller i eget hjem

§ 85 medarbejdere under Center City udfører støtte til borgere, som bor i bofællesskaber eller egen bolig.

Målgruppen for § 85 medarbejdernes arbejde er meget differentieret og omfatter borgere i alderen 18 til 65 år. 

§ 85 medarbejderne en tværfaglig gruppe, som er uddannet enten som social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, ergoterapeut eller socialrådgiver. Alle medarbejdere har en bred erfaring inden for behandlingspsykiatrien eller socialpsykiatrien.

Vores hovedopgaver er at understøtte borgeren i selv at skabe struktur på hverdagen, varetage praktiske gøremål i hverdagen såsom indkøb og overholdelse af aftaler. § 85 medarbejderne støtter desuden til udvikling af relationer, sociale kompetencer mm samt arbejder med eventuelt misbrug. Ligeledes varetager § 85 medarbejderne administrative opgaver, som knytter sig til driften af bofællesskaberne.

§ 85 medarbejdernes arbejde tager udgangspunkt i indsatsmål udfærdiget af sagsbehandler og støtten ydes vanligvis en gang om ugen. Der er en forventning om, at borgeren indgår i et aktivt samarbejde med medarbejderne mhp. at opnå indsatsmålene.

§ 85 støtten arbejder ud fra meta - metoden Feedback Informed Treatment (FIT). Formålet er at evaluere og forbedre kvaliteten og effekten af indsatsen. FIT består af 2 enkle skemaer, der omfatter stor grad af borgerinddragelse. Ved hvert møde tages udgangspunkt i skemaerne, hvor der tales om borgerens oplevelse af indsatsen og dennes oplevelse af samarbejdet. Det handler således om at hjælpe medarbejderen til at udvikle sin praksis og tilpasse indsatsen til den enkelte borger, således at der hele tiden arbejdes med det rigtige og på den bedste måde for borgeren.

Endvidere arbejder medarbejderne med den motiverende samtale (MI): MI er en evidensbaseret samtaleform, der har fokus på at finde ressourcer og indre motivation hos den person, der ønsker at skabe forandringer i sit liv. MI understøtter, at der arbejdes med det som er betydningsfuldt for borger.

Foruden alm. § 85 støtte yder Center City Fleksibel § 85 bostøtte, som er en udvidet ordning af ordinær § 85 støtte, hvor der efter bevilling kan suppleres med støtte fra den Sociale Hjemmesygepleje § 83 – Link Fleksibel bostøtte.

Man skal visiteres af sagsbehandler til at få støtte af en § 85 medarbejder. Dette sker ved at rette henvendelse til:

Psykiatrienheden, Griffenfeldsgade 44, 2200 København N, Tlf. +45 33 17 68 96 eller på mail psykiatrienhed@sof.kk.dk

Hvis man får bevilliget § 85 støtte modtager City bevillingen. Bevillingerne tages i den rækkefølge som de kommer ind. City har ikke bemyndigelse til at prioritere i rækkefølgen af bevillingerne, - det kan kun ske ved henvendelse til psykiatrienheden.

 

Kontakt

+45 61 37 95 52